انواع روغن و روان کارها

روانکاری چیست؟ مهمترین خواص روانکارها

منظور از روانکاری استفاده از روغن و گریس در ماشین آلات و قسمتهای مختلف آنها است تا با کاهش اصطکاک، دفع حرارت و آلودگی از سیستم (در مورد روغن) به افزایش طول عمر مفید دستگاه کمک نماید.