شخصی سازی داروهای جدید توسط پرینتر سه بعدی

این موضوع به این معنی است که بیمارانی که از داروهای متفاوتی استفاده می‌کنند، به جای اینکه نیاز به یادآوری مصرف تعداد متفاوتی از داروهای مختلف داشته باشند، بتوانند دوز مورد نیاز خود از داروها را از طریق روشی ساده دریافت کنند.