مهندسی معکوس و کاربرد اسکنرهای غیر تماسی در آن

طیف وسیع اسکنرهای غیر تماسی موجود در بازار، میتوانند بدون هیچگونه تماس فیزیکی با خود قطعه، اطلاعات فیزیکی آنرا در اختیار ما قرار دهند.این اسکنرها از لیزر و یا اشعه نوری و همچنین سنسورهای CCD برای تهیه ابر نقاط در مهندسی معکوس استفاده میکنند.

فرایند مهندسی معکوس و تفاوت های آن با مهندسی مستقیم

در حال حاضر مهندسی معکوس (RE) یک نمونه از تکنولوژیهایی است که منافع و مزیتهای اقتصادی را از طریق کاهش چرخه توسعه محصول فرآهم میکند. شکل زیر نشان میدهد که چگونه فرآیند مهندسی معکوس (RE) اجازه میدهد که در چرخه بسته بین ” آنچه طراحی شده